Το Γραφείο Μελετών Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP) ειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιριακών έργων. Άρχισε δραστηριότητα το 1971 ως ατομική επιχείρηση και από το 1980 έχει εταιρική μορφή με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του Γραφείου Μελετών Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP) είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εν γένει έργων, παροχής τεχνικού συμβούλου και διαχείρισης έργων (project management). Επίσης ασχολείται με την εκπόνηση ενεργειακών μελετών, ενεργειακών επιθεωρήσεων και αναβαθμίσεων κτιρίων καθώς και μελετών σταθμών παραγωγής & συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Διαρκής μας προσπάθεια είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες μας καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης και εκτέλεσης των έργων.

Είναι μέλος:

  • Του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE)
  • Του Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό μητρώου 000122904004000
  • Του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)
  • Του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ)
  • Του μητρώου μελετητών (ΓΕΜ) με αριθμό μητρώου 60
  • Του συλλόγου ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning engineers)

Στόχος / Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της επιχείρησης Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP):

  • Προσδιορίζει το επίπεδο ποιότητας στο παραγόμενο από αυτή έργο που συναρτάται τόσο με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσο και με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών

  • Τεκμηριώνει την πολιτική και τους στόχους της για την ποιότητα.

Στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της (ιδιώτες ή δημόσιο). Στα πλαίσια του στόχου αυτού ακολουθεί, από την ίδρυσή της, μια σταθερή πολιτική διασφάλισης ποιότητας, διαθέτει δε πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001 από την TUV Hellas.

Πιο συγκεκριμένα, οι τακτικοί στόχοι της επιχείρησης είναι:

  • Να σχεδιάζει και εκπονεί με σταθερή ποιότητα και σε ανταγωνιστικό κόστος τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου ή να διαχειρίζεται έργα των παραπάνω τομέων δραστηριότητας (project management).
  • Να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο την εκπόνηση των μελετών ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο ποιοτικό αποτέλεσμα με τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων και στελεχιακού δυναμικού.
  • Τα στελέχη της επιχείρησης να στοχεύουν σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας στο χώρο ευθύνης τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών:

  • Eπιλέγει με συγκεκριμένα κριτήρια (Έντυπα αξιολόγησης Εξωτερικών Συνεργατών) τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και τους εξωτερικούς συνεργάτες μελετητές.
  • Eλέγχει την παραγωγή μελετητικού έργου εντός της επιχείρησης σε όλες τις φάσεις εξέλιξής του.
  • Eκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό της, ώστε να ανανεώνεται η γνώση και να διασφαλίζεται η συμμετοχή και η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.
  • Φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητάς της και την ετήσια ανασκόπηση και βελτίωσή του, διασφαλίζοντας την τεχνική κάλυψη και αρτιότητα όλων των εργασιών του.

Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά EN ISO 9001 από την TUV Hellas.

Η εταιρία διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης. 

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το επιστημονικό δυναμικό της εταιρίας απαρτίζεται από άτομα με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και πολυετή εμπειρία στον τομέα των μελετών και της επίβλεψης ιδιωτικών και μεγάλων δημοσίων ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς και κτιριακών έργων. 

Η εταιρία διαθέτει μελετητικό πτυχίο Ε' τάξεως στην κατηγορία "Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικές - ηλεκτρονικές". Επίσης, διαθέτει μελετητικά πτυχία στις κατηγορίες "Ενεργειακές μελέτες", "Βιομηχανικές μελέτες", "Mελέτες Πληροφορικής και Δικτύων", "Αρχιτεκτονικές μελέτες", "Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες", "Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες", "Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες", "Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου", "Περιβαλλοντικές Μελέτες"  

Διαθέτει στελέχη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και έχουν το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων 1.Κτιρίων (Όλων των κατηγοριών και χρήσεων) 2.Λεβήτων και εγκαταστάσεων Θέρμανσης (ανεξαρτήτως θερμικής ισχύος) 3.Εγκαταστάσεων Κλιματισμού (ανεξαρτήτως ψυκτικής ισχύος) Γ’ κλάσης.

Τέλος, στελέχη της εταιρείας προσφέρουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες.

Μελετητικά Πτυχία

Η εταιρία είναι γραμμένη στο μητρώο μελετητών (ΓΕΜ) από το 1981 με αριθμό μητρώου 60. Διαθέτει τα παρακάτω μελετητικά πτυχία του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το Π.Δ 541/1978. 

  • Κατηγορία ''Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικές-ηλεκτρονικές'', τάξη πτυχίου Ε'. 
  • Κατηγορία ''Μελέτες βιομηχανικές'', τάξη πτυχίου Β'. 
  • Κατηγορία ''Ενεργειακές Μελέτες'', τάξη πτυχίου Α'. 
  • Κατηγορία ''Μελέτες Πληροφορικής & Δικτύων'', τάξη πτυχίου Α'. 
  • Κατηγορία ''Αρχιτεκτονικές Μελέτες'', τάξη πτυχίου Β'. 
  • Κατηγορία ''Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες'', τάξη πτυχίου Β'. 
  • Κατηγορία ''Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες'', τάξη πτυχίου Α'. 
  • Κατηγορία ''Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες'', τάξη πτυχίου Α'. 
  • Κατηγορία ''Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου'', τάξη πτυχίου Α'. 
  • Κατηγορία ''Περιβαλλοντικές Μελέτες'', τάξη πτυχίου Α'. 

Πιστοποίηση ISO

Το Γραφείο Μελετών Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP) στα πλαίσια της βελτίωσης της οργάνωσης και λειτουργίας της έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001/2015 από την  TUV Hellas. 

  Οι κύριοι στόχοι της Εταιρείας συνοψίζονται στους παρακάτω:
  • Συμμόρφωση με τις Νομικές και Κανονιστικές Απαιτήσεις που διέπουν τις υπηρεσίες που παρέχει και τη λειτουργία της.
  • Ικανοποίηση των απαιτήσεων και αύξηση της ικανοποίησης των Πελατών.
  • Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.
  • Συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της ρύπανσης που προκαλούν οι δραστηριότητες της.
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση των διεργασιών της με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.
  • Συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας και του Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρείας.
  Για να επιτύχει τις επιδιώξεις της η Διοίκηση της Εταιρείας:
  • διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.
  • εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.
  • θέτει μετρήσιμους στόχους ποιότητας και περιβαλλοντικής επίδοσης.
  • καταρτίζει και υλοποιεί Προγράμματα για την επίτευξη συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.
  • εφαρμόζει διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα Ποιότητας και Περιβάλλοντος.
  • παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας για τη συστηματική παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της σε θέματα ποιότητας και περιβάλλοντος.

Πελάτες

Η μακρά και επιτυχημένη πορεία του γραφείου στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, το έχει αναδείξει ως ένα από τα πλέον καταξιωμένα γραφεία του χώρου. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τους σημαντικότερους πελάτες του ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα που εμπιστεύθηκαν το γραφείο μας για την ποιοτική και υπεύθυνη εργασία του.

I. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Α. ΔΗΜΟΙ

Δήμος Αμπελοκήπων
Δήμος Αρταίων
Δήμος Βόλου
Δήμος Γρεβενών
Δήμος Εχεδώρου
Δήμος Ηγουμενίτσας
Δήμος Θέρμης
Δήμος Θεσσαλονίκης
Δήμος Καλαμαριάς
Δήμος Καβάλας
Δήμος Κοζάνης
Δήμος Πέλλας
Δήμος Πολυγύρου
Δήμος Σερρών
Δήμος Φαρσάλων
Δήμος Εμμανουήλ Παππά
Δήμος Χίου

Β. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Γενικό Κεντρικό Νοσοκομείο
Γενικό Νοσοκομείο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας
Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
Γενικό Νοσοκομείο Πρεβέζης
Γενικό Νοσοκομείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Θεαγένειο Ιατρικό Ινστιτούτο
Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας 

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Αττικής

Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
ΙΚΑ
ΔΕΗ

Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΧΩΔΕ
Υπουργείο Γεωργίας
Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
ΕΥΔΕ-ΠΑΘΕ
ΕΥΔΕ Αεροδρομίων Βορ. Ελλάδος

ΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήμιο Πειραιά
Τ.Ε.Ι. Πειραιά
CEDEFOP

Ζ. ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε
HELEXPO - ΔΕΘ
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων
Κέντρο Νοσημάτων Θώρακος
Κέντρο Περιθάλψεως Παίδων ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ΤΚΜ

II. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ασκληπιός Α.Ε
ΑΚΤΩΡ
ΔΟΜΗ Α.Ε
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΚΟΝ Α.Ε.
ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.
Μηχανική Α.Ε.
Ξανθάκης Α.Τ.Ε.
Σιδηροδρομικά Έργα Α.Τ.Ε.
ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Ε.
BOSKALIS S.A.

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.
Ariti S.A.
INTERLIFE
ΑΛΥΣΣΙΔΑ
Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Α.Ε.
ΔΕΛΤΑ Α.Ε.
Ευκαρπίδης
ΤΑΤΙΑΝΑ ΕΠΕ 

Γ. ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αμερικάνικο Κολέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ
ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Ίδρυμα Γουλανδρή
ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Σύλλογος Απ.Παύλος Θεσ/νίκης
Χ.Α.Ν.Θ. 

Δ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΒΟΥΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

COWI (Δανία)