ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

Το Γραφείο Μελετών Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. (KONSTANT GROUP) εκπονεί μελέτες για συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Επίσης, ενσωματώνει καινοτόμα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια. Εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες για την αξιολόγηση των συστημάτων ΑΠΕ. Εξειδικεύεται κυρίως σε:

  - Φωτοβολταϊκά συστήματα
  - Γεωθερμικά συστήματα για ψύξη και θέρμανση
  - Αντλίες θερμότητας
  - Ηλιοθερμικά συστήματα για παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης και υποβοήθηση συστημάτων Θέρμανσης
  - Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα
  - Ενεργειακές αναβαθμίσεις υφιστάμενων κτιρίων