ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου υπ.αριθ.3850 (ΦΕΚ 84Α 02.06.2010) "Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων", κάθε επιχείρηση ακόμα και αν απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση υπάρχουν Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις (σύμφωνα με τα Αρθρα 71 και 72 του ίδιου Νόμου).

Η εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών Ασφάλειας και Υγιεινής σε κάθε χώρο εργασίας είναι απαραίτητη για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία μίας επιχείρησης. Στόχος της είναι να συμβάλει στην οργάνωση, στην αποδοτικότητα και την καλή εικόνα της επιχείρησης, με αποτέλεσμα την αποφυγή του υψηλού κόστους ενός ενδεχόμενου εργατικού ατυχήματος και το κυριότερο, την προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Η εταιρεία Β.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε (KONSTANT GROUP), έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας της εργασίας προσφέρει Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σε κάθε είδους επιχείρηση, ανεξαρτήτως δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων. Επίσης, εκπονεί Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Στελέχη της εταιρίας παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε δήμους, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα, εστιατόρια, επιχειρήσεις τριτογενή τομέα κ.τ.λ.π

Αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφαλείας:

  • Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στο εργοδότη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
  • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους.
  • Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  • Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
  • Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
  • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
  • Μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
  • Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.